Archiv NZM Praha

Archiv NZM Praha

Sbírka map a plánů archivu Národního zemědělského muzea Praha.

Zahradní plány

Zahradní plány

Většina plánů a skic pochází ze Sbírky map a plánů archivu Národního zemědělského muzea. Sbírka je doplňována průběžným zpracováním v Národním zemědělském muzeu a také z podkladů dalších institucí.

Staré lesní mapy

Staré lesní mapy

Vybrané lesní mapy a mapy související s hospodařením v lesích, dokladující vysokou úroveň Lesního hospodářství na území našeho státu. Mapy byly zpracovány s laskavým svolením Národního archivu, Státních oblastních archivů a Zemských archivů. Dále jsou zde mapy z archivů institucí a soukromých sbírek..

Spolupráce

Tento projekt nebylo možno realizovat bez úzké spolupráce s mnoho paměťovými institucemi v celé české republice a blízkém zahraničí. Poděkování patří zejména archivům České republiky, konkrétně Národnímu archivu Praha, Státnímu oblastnímu archivu v Praze, Státnímu oblastnímu archivu v Třeboni, Státnímu oblastnímu archivu v Plzni, Státnímu oblastnímu archivu v Litoměřicích, Státnímu oblastnímu archivu v Zámrsku, Moravskému zemskému archivu Brno a Zemskému archivu Opava, dále Archivu města Brna, Státnímu okresnímu archivu v Písku, Státnímu okresnímu archivu v Jihlavě, Státnímu okresnímu archivu v Olomouci, Státnímu okresnímu archivu v Rajhradě, Státnímu okresnímu archivu v Domažlicích a Štátnému ústrednému baňskému archívu v Banské Štavnici a Archivu geologické služby Praha.

Dále bychom chtěli poděkovat dalším institucím a to především Národnímu památkovému ústavu, Pražskému arcibiskupství a v neposlední řadě i vysokým školám České zemědělské univerzitě Praha, fakultě lesnické a Mendelově univerzitě v Brně, zahradnické fakultě.