Archiv NZM Praha

Archiv NZM Praha

Sbírka map a plánů archivu Národního zemědělského muzea Praha.

Zahradní plány

Zahradní plány

Většina plánů a skic pochází ze Sbírky map a plánů archivu Národního zemědělského muzea. Sbírka je doplňována průběžným zpracováním v Národním zemědělském muzeu a také z podkladů dalších institucí.

Staré lesní mapy

Staré lesní mapy

Vybrané lesní mapy a mapy související s hospodařením v lesích, dokladující vysokou úroveň Lesního hospodářství na území našeho státu. Mapy byly zpracovány s laskavým svolením Národního archivu, Státních oblastních archivů a Zemských archivů. Dále jsou zde mapy z archivů institucí a soukromých sbírek..

O nás a o projektu

Národní zemědělské muzeum Praha (dále pouze NZM) získalo v druhé polovině minulého století akviziční činností a dary institucí velké množství plánové dokumentace, různých map a plánů zahradních architektů. Tyto materiály však muzeum z velké části odborně nezpracovalo a de facto pouze evidovalo v depozitářích jako přírůstky. V dobách reálného socialismu nebyl zájem tyto materiály dále zpracovávat a prezentovat.  Po roce 1990 se pozvolna stupňovaly požadavky na využívání těchto materiálů, především odbornými školami, ale i architektonickou, ekologickou a krajinářskou obcí.
Využití uložených materiálů bylo velmi problematické, především díky chybějícímu odbornému zpracování a také vzhledem ke stavu uložených materiálů. Plánová dokumentace, převážně na pauzovacích papírech byla značně poškozena /složena na formáty, stočena v rolích a nevhodně uložena apod./ a jakákoliv manipulace při absenci muzejních badatelen dále materiály poškozovala a hrozilo jejich definitivní zničení.
Po navrácení budovy NZM  na Letné a vytvoření vyhovujících prostor se převezly z poboček Kačina, Valtice a Ohrada v letech 2007-2008 výše uvedené materiály do Prahy. Po jejich revizi se zahájila jejich katalogizace a odborné zpracování. V rámci archivu NZM byl vytvořen archivní fond V - Sbírka map a plánů. Vzhledem k fyzickému stavu archiválií přijalo muzeum rozhodnutí na kompletní digitalizaci tohoto fondu, tak aby archiválie byly ušetřeny případné manipulaci na badatelně.
Digitalizaci NZM zahájilo v roce 2007 a až do roku 2011 provádělo na pracovišti Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem (dále pouze ÚHUL Brandýs nad Labem). V roce 2008 byla do NZM převedena také digitální data z Historického průzkumu starých lesních map, který prováděl v ÚHÚL Brandýs nad Labem Ing. Petr Fencl v letech 1997-2006. V květnu 2006 se stal kurátorem NZM Praha. V roce 2010 muzeum pořídilo archivní SW Bach pro katalogizaci mapové sbírky. Díky dotaci zřizovatele, Ministerstva zemědělství, mohla být v roce 2011-2012 provedena transformace dosud zpracovaných dat pro webovou aplikaci. V roce 2013 spustilo NZM pilotní projekt Mapového portálu Starelesnimapy a od ledna 2014 je tento portál veřejně přístupný.
Portál bude průběžně doplňován, tak jak budou další zahradní plány a staré lesní mapy zpracovávány.